Documenten

Inhoud

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. In 2018 is de nieuwe wetgeving IKK ingegaan. 

Beleidsplan, Huisregels en protocollen.

Kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken is er bij de Koningsbeer een pedagogisch beleidsplan opgesteld.

Wanneer kinderen naar de voorschoolse en buitenschoolse opvang komen is dit voor hen vrije tijd. Dit is voor de Koningsbeer een belangrijke pijler in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch medewerksters scheppen een kader waarbinnen activiteiten plaats kunnen vinden, maar de kinderen hebben een duidelijke stem in de keuze welke activiteiten ondernomen worden.

Het uitgangspunt in het beleidsplan is dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen als basis dient voor de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Bovendien is de taak van de Koningsbeer om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde, daarom wordt ieder kind in zijn eigen tempo ondersteunt en gestimuleerd, zonder uit te gaan van een ‘standaard’ kind.

Het pedagogisch doel luidt dan ook: Kinderen dienen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten.

Naast het pedagogisch beleid maken wij gebruik van huisregels en verschillende protocollen. Denk hierbij aan de meldcode kindermishandeling, grensoverschrijdend gedrag, voedselbeleid, hygiëne, buiten slapen etc. Het beleidsplan en de overige protocollen kunt u vinden in onze ouder app Bitcare, hiervoor krijg je een uitnodiging na aanmelding.

Wij willen jullie erop wijzen dat wij voor de veiligheid van de kinderen en ons personeel alleen kinderen plaatsen die gevaccineerd zijn volgens het rijks vaccinatie programma. Wij zijn van mening dat het niet vaccineren van kinderen een risico vormt voor de kleintjes die nog niet alle inentingen hebben gehad, maar ook voor zwangere ouders en personeel vormt dit een risico. Wij hebben dit ook opgenomen in ons veiligheid en gezondheid beleid. 

Kwaliteit

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen. De wet verplichtde Koningsbeer te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen.
De Koningsbeer is verplicht om ouders te informeren over het beleid dat wordt gevoerd, bijvoorbeeld door middel van een ouderraad. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. Kinderdagverblijven die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen.

De Koningsbeer is een geregistreerd kinderdagverblijf, wat inhoudt dat de overheid een gedeelte van de kosten van de kinderopvang vergoed.

De Koningsbeer is opgenomen in het landelijk register kinderopvang onder nummer 159141394 voor de dagopvang en nummer 129146985 voor de buitenschoolse opvang.

De Wet kinderopvang regelt dat alle kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd worden. De GGD houdt toezicht op:

* personeel en organisatie
* de accommodatie
* veiligheid, hygiëne en gezondheid
* pedagogische kwaliteit
* inspraak van ouders

Hierdoor is de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd. De GGD stelt naar aanleiding van de inspectie een inspectierapport op. Dit rapport is te lezen op deze site en bij de Koningsbeer.

Wet IKK

Per 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van uw kind en alle kinderen krijgen een mentor. Daarnaast is het protocol grensoverschrijdend gedrag toegevoegd aan onze protocollen en is het veiligheid- en gezondheidsbeleid herschreven. Deze kunt u vinden op de website. 

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Wij hebben daarom een privacyreglement opgesteld wat u hier op de website kan vinden, hierin staat beschreven op welke manier De Koningsbeer hiermee om gaat.

Financiering

Naast het vastleggen van kwaliteitseisen regelt de Wet kinderopvang ook de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt hierbij is dat kinderopvang een gedeelde verantwoordelijkheid is van ouders, werkgevers en overheid. Deze drie partijen delen dan ook samen de kosten voor kinderopvang. De werkgevers dragen hun verplichte werkgeversbijdrage af door middel van een toeslag op de WW-premie van alle werknemers. De belastingdienst verzamelt deze inkomsten en keert de werkgeversbijdrage integraal uit in de kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag dienen ouders en/of verzorgers aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Uw verzamelinkomen
U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u heeft een geldige verblijfsvergunning, of u woont in een EU-land, of u woont in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
U heeft 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u zo’n bijslag of bijdrage niet? Dan moet u zelf bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Per kind is dat minimaal € 386 per kwartaal.
(Let op: De inwonende kinderen moeten op uw woonadres ingeschreven staan.)
Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is geregistreerd.
Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
U werkt (in dienstbetrekking of als zelfstandige of u werkt mee in de onderneming van uw partner), of u ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet kinderopvang

 

Bijzondere situaties

In bepaalde situaties kan er een extra tegemoetkoming van het Rijk worden aangevraagd. Bijvoorbeeld eenoudergezinnen komen in aanmerking voor een hogere tegemoetkoming. Bijzondere doelgroepen (uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers en studenten) kunnen naast de tegemoetkoming van het Rijk ook aanspraak maken op een speciale bijdrage van de gemeente of het UWV. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de gemeente of het UWV.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De tegemoetkoming van het Rijk is niet voor iedereen hetzelfde. Deze hangt af van:

het verzamelinkomen
Het aantal kinderen in het gezin dat gebruik maakt van kinderopvang (de kinderopvangtoeslag is hoger voor het tweede en volgende kind in het gezin).
De uurprijs die bij de Koningsbeer wordt betaald bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming. Het Rijk draagt slechts bij tot een vastgestelde maximum uurprijs. Is de uurprijs van de Koningsbeer hoger, dan moet de ouder dat verschil zelf bijbetalen. 

 

Ondersteuning bij de aanvraag

De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd bij de Belastingdienst. Het aanvraagprogramma staat op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Om de kinderopvangtoeslag aan te vragen dient de ouder de belastingdienst te voorzien van informatie.

Aan het eind van het jaar ontvangt de ouder een jaaropgave van de Koningsbeer met daarop in een oogopslag de werkelijke kosten over het afgelopen jaar. Dit is van belang bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag.