Peuterochtend

Peuterochtend

De Koningsbeer in Riel biedt naast reguliere kinderopvang een peuterochtend aan op woensdag en vrijdag tijdens de schoolweken. Hierbij bieden wij opvang voor 2 tot 4 jarigen in de verblijfsruimte van de 2-4 groep. Vanaf januari 2024 gaan we dit ook in Gilze aanbieden.

Waarom de keuze voor peuteropvang?

Een van de doorslaggevende redenen om uw peuter naar de peuteropvang te brengen is de ontwikkelingsmogelijkheden die peuteropvang biedt voor uw kind in combinatie met andere kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Zaken als omgang met leeftijdsgenootjes, het leren delen met elkaar en de mogelijkheden voor spel en ontmoeting worden door ouders als zeer belangrijk bestempeld. Ouders zien de peuteropvang vaak als een wenperiode voorafgaande aan de basisschool en een welkome aanvulling op de opvang. Een ander motief, is de behoefte aan structuur bij het kind, het leren kennen van kinderen uit de eigen wijk en de aandacht voor het spelend leren. Een gestructureerde dagindeling is voor veel kinderen gewenst. Kinderen leren in een kring zitten, op hun beurt te wachten, enzovoort. De Koningsbeer vindt het van we­zen­lijk belang dat peuters plezier bele­ven aan de peu­teropvang. Dit bete­kent dat voor de Koningsbeer ‘het spelen’ voorop staat. De Koningsbeer vindt het belangrijk om de peuter tijdens zijn of haar verblijf op de peuteropvang actief te begeleiden en te stimu­le­ren in zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast wil de Koningsbeer tevens een pre­ventieve functie ver­vul­len bij vroegtijdige signalering in de ont­wik­keling van het jonge kind. De peuteropvang is gezien haar karak­ter bij uitstek een voorzie­ning waar in een vroegtijdig stadium opvallendheden in de ont­wikke­ling van het kind ont­dekt kun­nen wor­den. De pedagogisch medewerkers zullen dit door middel van observaties vastleggen en deze informatie overdragen aan ouders.

Doelstelling

De Koningsbeer stelt zich ten doel bij te dragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters en stimuleert dit door middel van:

  • de houding en de inzet van de leid­sters
  • de kwaliteit van de begelei­ding
  • de manier van werken
  • de inrichting van de peu­ter­speel­zaal
  • de keuze van het (speel) m­ate­riaal
  • het aanbod van activiteiten
  • een veilige omgeving
  • elke peuter, naar eigen tempo, opti­male mogelijkheden te bieden tot de ontwikkeling van zijn unieke kwaliteiten.

Bij dit alles gaat het om spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Openingstijden

De openingstijden in Riel lopen parallel met de openingstijden van de basisschool. Om de rust in de groep te bewaren worden ouders verzocht deze tijden als een absoluut uiterste te beschouwen. Op woensdag mag de peuter gebracht worden tussen 8:30 uur en 8:45 uur en ze mogen weer worden opgehaald tussen 12.15 uur en 12:30 uur. Op vrijdag mag de peuter gebracht worden tussen 8.30 uur en 8.45 uur en opgehaald worden tussen 11.45 uur en 12.00 uur.

De openingstijden in Gilze lopen parallel met de openingstijden van de basisschool. Om de rust in de groep te bewaren worden ouders verzocht deze tijden als een absoluut uiterste te beschouwen. Beide ochtenden worden de peuters gebracht tussen 8.30 – 8.45u en opgehaald tussen 12.15 – 12.30 u.
 

Inschrijven KDV Riel Inschrijven KDV Gilze